Bỏ để qua phần nội dung

tiếp cận với vắc xin covid-19

Các nguồn vắc xin covid-19

Bắt đầu từ tháng 3 năm 2021, chương trình tiêm chủng của chúng tôi đã có thể hỗ trợ được hơn 1.300 người được tiêm chủng thông qua các sự kiện tiêm chủng của chúng tôi và đã tiếp cận gần 50.000 người với thông tin tiêm chủng thông qua việc nhắn tin. Chúng tôi tiếp tục tham gia các sự kiện cộng đồng nhằm vào cộng đồng AANHPI để cung cấp các nguồn vắc xin, và cố gắng để tất cả chúng ta đều được tiếp cận với vắc xin. 

Thông tin về vắc xin bằng các Ngôn ngữ AA và NHPI:

Tiêm vắc xin COVID miễn phí gọi 602-321-0957
Infographic về Tiêm chủng COVID bằng tiếng Việt

Các tác phẩm nghệ thuật tạo bởi người trẻ