Bỏ để qua phần nội dung

tình nguyện

giúp chúng tôi tạo ra sự ảnh hưởng!

Liên minh vì Bình đẳng AZ AANHPI đang tìm kiếm các tình nguyện viên để giúp chúng tôi đạt được sứ mệnh mang lại tầm nhìn và sự đại diện cho cộng đồng của chúng tôi. Chúng tôi cung cấp chương trình đào tạo và tùy chọn theo nhịp độ riêng mà bạn có thể thực hiện từ xa từ bất kỳ đâu! Điền vào biểu mẫu để tham gia cộng đồng của chúng tôi với tư cách là tình nguyện viên.

"Tôi cam kết công bằng xã hội"